Voorwaarden

De website van Ticks To maakt gebruik van cookies. Ticks To gebruikt deze cookies om je website-bezoek zo comfortabel, eenvoudig en persoonlijk mogelijk te maken.

First party

De volgende first party functionele cookies worden op de website van Ticks To gebruikt:

Naam Functie Expiratie Geaccepteerd
ASP.NET_SessionId Cookie dat wordt gebruikt om je gebruikerssessie op de server te identificeren. Dit cookie verloopt als uw de browser sluit. Niet van toepassing.
__ttcon Cookie waarin wordt vastgelegd dat je via onze voorwaarden op deze pagina kennis hebt kunnen nemen van het cookiegebruik, het privacy statement en de gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van deze website. Dit cookie verloopt na 365 dagen.
__ttcon_ad Cookie waarin wordt vastgelegd of je het gebruik van third party marketing cookies, voor het tonen van zeer interessante advertenties en aanbiedingen, accepteert. Dit cookie verloopt na 31 dagen.
Cookie voorkeuren opslaan

Third party

Ticks To maakt gebruik van de diensten van Daisycon om adverteerders via performance based marketing te promoten. Performance based marketing is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat. Om deze dienst uit te kunnen voeren maakt onze partner Daisycon gebruik van zogeheten marketing cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet Daisycon dat deze website een vergoeding moet ontvangen. Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacy richtlijnen en wetgeving. Wij hebben dit aan Daisycon verklaard door de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren.

Het gebruik van marketing cookies en de opslag van anonieme transactiedata vormt geen gevaar voor de privacy van de bezoeker van deze website. Volgens de Telecommunicatiewet en de AVG / GDPR hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te worden gevraagd. Ten aanzien van de dataverwerking binnen de AVG / GDPR beroepen wij ons op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Wel dienen wij onze bezoekers over het gebruik te informeren. Klik hier om meer te lezen over de marketing cookies en het privacybeleid van Daisycon.

De meeste browsers accepteren automatisch cookies, maar ook hier kan je de instellingen van je browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet je dit opnieuw instellen. Je hebt hierbij de volgende keuzes:

 • Je kan cookies toestaan van de eigenaar van de website die je bezoekt (first party cookies)
 • Je kan ook cookies toestaan van andere partijen dan de eigenaar van de website die je bezoekt (third party cookies)
 • Je kan alle cookies blokkeren
 • Je kan alle cookies blokkeren, maar wel uitzonderingen aangeven in je browser (exceptions)

Het kan zijn dat je bij het aanpassen van deze instellingen niet meer van alle onderdelen van een website gebruik kunt maken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van je browser verwijst Ticks To je graag naar de links hieronder:

Deze website wordt beheerd door Ticks To en is bestemd voor personen die zich in Nederland bevinden. Door uzelf toegang te verschaffen tot de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Inhoud

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De website wordt echter alleen voor informatieve doeleinden aangeboden. Ticks To garandeert niet dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van fouten.

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Ticks To, waaronder mede verstaan de medewerkers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde site. Meer in het bijzonder zal Ticks To in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

 • Handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie;
 • De onmogelijkheid de website te gebruiken; en
 • Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden

De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Ticks To heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site. Indien u gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners dan valt uw gebruik daarvan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener. Ticks To heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de dienstverlening en het beleid van deze dienstverleners.

Advertenties van derden

Ticks To plaatst reclame uitingen van door haar geselecteerde adverteerders op haar website. Ticks To is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen bezoekers en deze adverteerders. Om die reden kan Ticks To dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen.

Ticks To probeert adverteerders en kopers tot elkaar te brengen. Ticks To is echter nooit partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere adverteerders, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Ticks To (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

Gebruik van de (inhoud van) de website van Ticks To

Het is u niet toegestaan de website van Ticks To of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ticks To, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Het is toegestaan om via een hyperlink te verwijzen naar de website van Ticks To.

Door u verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan Ticks To verstrekt, gaat u ermee akkoord dat Ticks To hiervan gebruik kan maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden of anderzins onrechtmatig is. Ticks To behoudt zich altijd het recht voor om door u verstrekte informatie of ander materiaal niet te plaatsen op en te verwijderen van de website van Ticks To.

Persoonsgegevens

Indien u op de website persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is de privacyverklaring van toepassing. Ticks To raadt u aan om deze privacyverklaring goed te lezen voordat u Ticks To deze gegevens verstrekt.

Contact

Indien u een vraag of klacht heeft over deze website dan horen wij het graag. U kunt in dat geval contact met ons opnmemen.

Diversen

Ticks To behoudt het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in de website en/of de voorwaarden aan te brengen.

Op deze (gebruiks)voorwaarden en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ticks To, gevestigd in Emmeloord, Nederland, verwerkt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ticks To neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ticks To) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die deze website gebruikt

Ticks To gebruikt functionele én marketing cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we marketing cookies.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe deze website bezoekers beveiligt

Ticks To neemt de bescherming van haar bezoekers serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De hostingprovider van Ticks To heeft de volgende maatregelen genomen om jouw bezoek aan deze website te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL). Gegevens worden via een beveiligde internetverbinding verstuurd. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM en SPF zijn twee internetstandaarden die gebruikt worden om te voorkomen dat je uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kan die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier wordt voorkomen dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.